Ułatwienia dostępu

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia w związku z narażeniem ludności na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczenia powietrza

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 z pozn. zm.) określa się 3 poziomy zagrożenia:

 1. Poziom 1 (żółty) – ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych;

 2. Poziom 2 (pomarańczowy) - wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w okresie uśredniania wyników pomiarów wynoszącym 24h;

 3. Poziom 3 (czerwony) - wartość przekroczenia poziomu alarmowego w okresie uśredniania wyników pomiarów wynoszącym 24h.

 

Dopuszczalny poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz częstotliwość wyróżnioną ze względu na ochronę zdrowia ludzi jego wartość okresie uśredniania wyników pomiarów w roku kalendarzowym wynosi 40 μ/m3 natomiast w okresie uśredniania 6 wyników pomiarów wynoszącym 24h jego wartość wynosi 50 μ/m3 i może być przekroczony 35 razy.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz. U. Z 2014 r. poz. 985) gmina powinna podjąć działania informowania w momencie przekroczenia poziomu lub ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu (w przypadku Gminy Bielawa dotyczy to pyłu zawieszonego PM10).

 

POZIOM I (informacyjny i edukacyjny)

Powiadamianie o wystąpieniu przekroczenia.

Po otrzymaniu z PCZK Powiadomienia o POZIOMIE I (e-mailowo) Urząd Miejski zamieszcza taką informację na swojej stronie internetowej www.um.bielawa.pl w zakładce „JAKOŚĆ POWIETRZA”. Odpowiedzialne za koordynowanie tych informacji jest Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

 

POZIOM II (informacyjny i operacyjny)

Ostrzeżenie.

Po otrzymaniu z PCZK Powiadomienia o POZIOMIE II (e-mailowo) Urząd Miejski zamieszcza taką informację na swojej stronie internetowej www.um.bielawa.pl w zakładce „JAKOŚĆ POWIETRZA”. Ponadto gmina informuje placówki opiekuńcze i placówki oświaty. W czasie trwania ogłoszonego POZIOMU II ostrzeżenia dyrektorzy placówek oświatowych mają obowiązek:

 1. Przekazać informacje podopiecznym lub ich rodzicom;

 2. Przekazać informacje pisemną (opcjonalnie w formie graficznej) na tablicach ogłoszeniowych placówki;

 3. Zastosować środki zapobiegace narażeniu podopiecznych na negatywne skutki złej jakości powietrza np. ograniczenie aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni, gier zespołowych, zaniechania spacerów przez zorganizowane grupy, wycieczek pieszych.

Informacje przekazuje pracownik ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w formie e-mailowej do wskazanych podmiotów, których listę zawiera załącznik nr 2.

POZIOM II ogłasza się na 24 godziny, co wynika z powiadamiania PCZK. Podejmowane środki operacyjne przez gminę dla POZIOMU II, to w szczególności:

 1. Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej;

 2. Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

 3. Zalecenie ograniczenia stosowania kominków,

 4. Zalecenie korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU II, to:

Ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania POZIOMU II. Straż Miejska Bielawy po otrzymaniu informacji dotyczącej Poziomu II prowadzi kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów i paliw zakazanych do stosowania w „uchwałach antysmogowych”, a następnie przekazuje w terminie 5 dni do pracownika ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego kopie protokołów z kontroli. Minimalna ilość przeprowadzonych kontroli w trakcie trwania Poziomu II: 5 na dzień.

 

POZIOM III (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy)

Alarm smogowy

Po otrzymaniu z PCZK Powiadomienia o POZIOMIE III (e-mailowo) gmina zamieszcza taką informację na swojej stronie internetowej www.um.bielawa.pl w zakładce „JAKOŚĆ POWIETRZA”. Ponadto gmina informuje placówki opiekuńcze i placówki oświaty. Informacje przekazuje pracownik ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w formie e-mailowej do wskazanych podmiotów, których listę zawiera załącznik nr 2. POZIOM III ogłasza się na 24 godziny. Podejmowane środki operacyjne przez gminę dla POZIOMU III, to w szczególności:

 1. Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych w zakresie spalania odpadów oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej;

 2. Wzmożone kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi;

 3. Zalecenie ograniczenia palenia w kominkach, dotyczy również mieszkańców, którzy mają inne rodzaje ogrzewania niż kominek;

 4. Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU III, to:

 • Ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania POZIOMU III;

 • Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub papierowa;

 • Rodzaj wprowadzonych ograniczeń na terenie gminy Straż Miejska Bielawy po otrzymaniu informacji dotyczącej Poziomu III prowadzi kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów i paliw zakazanych do stosowania w „uchwałach antysmogowych”, a następnie przekazuje w terminie 5 dni do pracownika ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego kopie protokołów z kontroli. Minimalna ilość przeprowadzonych kontroli w trakcie trwania Poziomu III: 10 na dzień.

 •  

Wrażliwe grupy społeczeństwa (narażone na ryzyko).

 1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, a także kobiety w ciąży – szczególnie narażone na szkodliwe działanie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń, gdyż dzieci i młodzież spędzają na powietrzu więcej czasu niż osoby dorosłe. Organizm dziecka będąc w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju jest szczególnie podatny na pojawianie się zaburzeń zdrowotnych, ponieważ w tej fazie rozwoju najbardziej rozwija się ich odporność i system oddechowy. Dotyczy to szczególnie kobiet w ciąży, dla których narażenie na złą jakość powietrza wpływa na rozwój płodowy dziecka. Wśród skutków zdrowotnych można wymienić alergie, długotrwały napadowy kaszel, zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych oraz astmę;

 2. Osoby starsze i w podeszłym wieku – wrażliwość osobnicza w tej grupie wynika z ogólnego osłabienia organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje osłabienie układu odpornościowego, a to z kolei bezpośrednio wpływa na zwiększone ryzyko zachorowania oraz zwężenie naczyń krwionośnych, które prowadzi niejednokrotnie do powstawania zakrzepów;

 3. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego – pył zawieszony PM10 działa drażniąco na śluzówki dróg oddechowych, po przedostaniu się do płuc niszczy ich komórki, co powoduje przedostawanie się płynów do tkanki płucnej. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu przy odpowiednich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, w szczególności osoby chore na astmę. Możliwość wystąpienia ataków astmy obserwuje się przy wysokich stężeniach pyłu zawieszonego PM10, który zawiera substancje drażniące;

 4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego – bardzo drobny pył zawieszony ma zdolność wnikania w płucach do naczyń krwionośnych, w wyniku czego uszkadza je, powodując zaostrzenie chorób układu krwionośnego, w tym również powstawanie zakrzepów;

 5. Osoby palące papierosy i bierni palacze – wdychanie dymu papierosowego znacznie osłabia błony śluzowe dróg oddechowych, co ułatwia przenikanie zanieczyszczeń z wdychanego powietrza do tkanek organizmu zwiększając ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub może zainicjować proces nowotworowy w wyniku wnikania substancji toksycznych niesionych na pyle PM10;

 6. Osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń – długotrwała ekspozycja w powietrzu pyłu PM10 bezpośrednio wpływa na wzrost stężenia, co powoduje wzrost narażenia na szkodliwe działanie poprzez wnikanie do układu oddechowego, krwionośnego.

 

 

Opracowała:

Monika Stadler

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miejski w Bielawie

 

Załącznik nr 1

Poziomy zagrożenia

 

Poziom

Okres uśredniania wyników pomiarów

Ocena

Poziom Ug/m3

1

żółty

24 godziny

Wartość ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych

50 ug/m3

2 pomarańczowy

24 godziny

Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia

100 ug/m3

3

czerwony

24 godziny

Wartość przekroczenia poziomów alarmowych

150 ug/m3

 

 

Załącznik nr 2

Lista podmiotów powiadamiana w przypadku informacji o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w stacji pomiarowej w Dzierżoniowie

 

l.p.

Nazwa podmiotu

Adres e-mail

Adres podmiotu

Telefon

 

Burmistrz Miasta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl. Wolności 1   

58-260 Bielawa

74 832 87 15

 

Z-ca Burmistrza

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl. Wolności 1   

58-260 Bielawa

74 832 87 15

 

Sekretarz Miasta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl. Wolności 1   

58-260 Bielawa

74 832 87 45

 

Straż Miejska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Piastowska 1

58-260 Bielawa

74 83 28 706

 

Rzecznik prasowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl. Wolności 1   

58-260 Bielawa

74 832 87 28

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl. Wolności 1   

58-260 Bielawa

74 832 87 57

 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. 3 Maja 48

58-260 Bielawa

74 833 42 53

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Dzierżoniowska 31

58-260 Bielawa

74 833 49 31

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. gen. Grota Roweckiego 8

58-260 Bielawa

74 833 95 10

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. 3 Maja 20

58 - 260 Bielawa

74 833 47 93

 

Zespół Ośrodków Wsparcia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Lotnicza 5

58-260 Bielawa

74 645 05 81

 

Telewizja Sudecka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jana III Sobieskiego 17

58-260 Bielawa

74 662 15 00

 

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Piastowska 19A

58-260 Bielawa

74 833 30 07

 

Miejska Biblioteka Publiczna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ul. Piastowska 19c

58-260 Bielawa

74 645 09 63

 

Miejski Zarząd Placówek Oświaty

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ul. Wolności 57

58-260 Bielawa

74 645 22 04 do 07

 

Szkoła Podstawowa nr4 z Oddziałami Integracyjnymi

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Ludwika Waryńskiego 50

ul. Ludowa 11

58-260 Bielawa

74 645 22 08

 

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

os. Włókniarzy 10

ul. Brzeżna 48 

58-260 Bielawa

74 646 45 15

 

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. gen. Grota Roweckiego 6

58-260 Bielawa

74 645 22 16

 

Przedszkole Publiczne nr 3

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul.3 Maja 22

58-260 Bielawa

74 645 22 29

 

Przedszkole Publiczne nr 4

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Stefana Żeromskiego 18

58 – 260 Bielawa

74 645 22 42

 

Żłobek Publiczny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. gen. Grota Roweckiego 7

58-260 Bielawa

74  645 22 26

 

Żłobek Publiczny nr 2

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Wolności 39

58-260 Bielawa

74 663 32 02

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o.

wTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Kilińskiego 25A 58-200 Dzierżoniów

74 832 37 01 do 04

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ul. Wolności 57

58-260 Bielawa

74 645 04 39

 

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Wolności 57

58-260 Bielawa

74 645 64 01

 

Dom Pomocy Społecznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Stefana Żeromskiego 2

58-260 Bielawa

74 833 41 31

Bielawa 2022