Urząd Miasta Bielawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej urzędu Pracy w Bielawa.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono 2019-07-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa um.bielawa.pl spełnia wymagania w 86.36 %).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kudra,  dostepnosc@um.bielawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 83 28 779. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera się w nowej karcie)Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Bielawie zlokalizowany jest w dwóch budynkach – pl. Wolności 1 oraz ul. Piastowska 1.

Budynek na pl. Wolności 1 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu pojawia się pracownik, który udziela informację o sposobie załatwienia sprawy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w Biurze Podawczym na parterze w pokoju nr 1 (po prawej stronie od wejścia do budynku). Toaleta ogólnie dostępna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się z boku budynku od strony parkingu przy ul. Stefana Żeromskiego. Przed budynkiem umiejscowiony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Piastowskiej 1 jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu.

Z uwagi na konstrukcję budynków, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Brak wind w budynkach. Schody w obu budynkach są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.

W pobliżu obu lokalizacji, na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Miejski można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.