Informacje o pandemii
Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu - Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – Poddziałanie 6.3.1

Gmina Bielawa, na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 OSI Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI.

Typ projektu
- 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.
- 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg).

1.    Cele partnerstwa i zakres tematyczny:
Cel: Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej w obrębie OW Sudety, w celu przywrócenia funkcji społecznych na zdegradowanym terenie Gminy Bielawa.
Zakres zadań Partnerów:
W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań:
•    udział w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na terenie OW Sudety

2.    Partnerzy:
O udział w projekcie partnerskim mogą ubiegać się podmioty wpisujące się w następujące typy beneficjentów:
•    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
•    jednostki organizacyjne jst;
•    jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
•    wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
•    towarzystwa budownictwa społecznego;
•    organizacje pozarządowe;
•    kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
•    instytucje kultury;
•    LGD;
•    zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;
•    podmioty lecznicze.

3.    Warunki udziału w projekcie:
Warunkiem udziału w projekcie jest zgodność zakresu zadań Partnera z propozycją projektów umieszczoną na liście A w  Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2014 – 2020 dla Gminy Bielawa.

4.    Termin realizacji projektu: II kwartał 2018 r.  (termin realizacji projektu może ulec zmianie w zależności od szczegółowych ustaleń na etapie przygotowywania wniosku
 o dofinansowanie)

5.    Przygotowanie oferty.
Ofertę należy złożyć na proponowanym wzorze Załącznik 1

6.    Termin i sposób składania deklaracji:
Uprawnionych wnioskodawców, zgodnie z ogłoszonym konkursem zapraszamy do składania deklaracji udziału w projekcie w nieprzekraczalnym terminie do 06.02.2017r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1 pok. nr 1.

7.    Kryteria wyboru partnera.
1)    Punktowana będzie:
•     Działalność na rzecz lokalnej społeczności północnego podobszaru rewitalizacji Gminy Bielawa – 10 pkt
•    Doświadczenie w działalności, którą Partner będzie prowadził na terenie OW Sudety po kończeniu projektu – 20 pkt
•    Partner, który przedstawi największą liczbę działań uzyska dodatkowe 10 pkt. Pozostali partnerzy uzyskają liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą.
Partner, który uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie zakwalifikowany do projektu.

8.    Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1)    Gmina Bielawa zastrzega sobie możliwość negocjacji ofert z wybranymi Partnerami.
2)    Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia naboru, Gmina Bielawa nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu potencjalny Partner, a w szczególności odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia
3)    Zmiany szczegółowego zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu.
4)    Ostateczną decyzję w sprawie wyboru partnera projektu podejmuje Burmistrz, Gminy Bielawa w oparciu o wskazane kryteria wyboru.
Podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Bielawa www.bielawa.pl w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji z zachowaniem 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów.

Potencjalni partnerzy zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o kontakt z prowadzącym sprawę.

Anna Nowak
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju
ul. Piastowska 1, pok 16
58-260 Bielawa
tel. 74 83 28 708
e-mail: anowak@um.bielawa.pl
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj