Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Burmistrza
Na podstawie art. 17 pkt. 9 oraz  11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2020  r. poz. 293 ze zmianami/ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wolności, Tkackiej, Kruczej i Księdza Romana Biskupa w Bielawie   wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 9 listopada 2020 r. do 8 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w  Referacie Gospodarki Przestrzennej pok. nr 18 w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również w BIP na stronie podmiotowej http://bielawa.finn.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się 8 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w holu Urzędu Miejskiego w Bielawie.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl - do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U.2020r. poz. 283 ze zmianami/ każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem danych osobowych, jest Burmistrz Miasta Bielawa, zwany dalej: "Administratorem".W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Panem Łukaszem Kudra, pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779.
 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tj. artykułu 6 ust. 1 lit. c stanowiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz artykułu 6 ust. 1 lit. e stanowiącego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
1) Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu tj. procedury planistycznej (rozpatrzenie wniosków/uwag) związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (stanowi wymóg ustawowy), gdyż przesłankę do ich przetwarzania stanowi przepis prawa tj. obowiązek wynika z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1587) oraz zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO.
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrywaniem wniosków/uwag.
4) Dane będą przechowywane w okresie sporządzenia oraz obwiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w późniejszym etapie przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.
5) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6) Administrator przekaże dane osobowe następującym odbiorcom: uprawnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Bielawie oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
7) Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przeniesienia.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
9) W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
10) Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj