Informacje o pandemii

1. Położenie:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona w KW nr 15430 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka gruntu oznaczona jest numerem ewidencyjnym 690/4 obręb Nowa Bielawa, o pow. 1312 m², oznaczona użytkami PsIII, RIIIb, B. Działka gruntu, jest obszerna i ma dość regularny kształt trapezu. Działka położona w „górnej” części miasta przy ulicy Ostroszowickiej, w której znajduje się pełne uzbrojenie. Przy granicy z działką 690/1 znajdują się zadrzewienia, w tym około 80 letni klon. W pasie przydrożnym przylegającym do działki znajdują się 2 słupy energetyczne.


2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Działka leży na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostroszowickiej i 22 Lipca w Bielawie (Uchwała Nr XLVI/325/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 sierpnia 2009 r.), który ustala jej przeznaczenie pod zabudowę usługową, teren oznaczony symbolem 4.U – szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenu zawiera § 19 ust.1 niniejszego planu.


3. Przedmiot sprzedaży
  i wartość szacunkowa nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności, wartość szacunkowa 113.000,00  zł  - 86,13 zł /m2 (do ceny zostanie doliczony VAT wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży).

 Szczegółowe informacje dotyczące formy sprzedaży  nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 (34) . Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.