Informacje o pandemii

1. Położenie:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana jest własnością Gminy Bielawa i jest ujawniona w KW nr SW1D/00015432/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka numer 877 obręb Południe, o pow. 2590 m², oznaczona użytkiem RIIIa. Działka gruntu ma kształt prostokąta, teren działki płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość położona przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, do której ma bezpośredni dostęp, leży w obszarze dobrze skomunikowanym i atrakcyjnym inwestycyjnie. Sieci uzbrojenia znajdują się w ulicach Księdza Jerzego Popiełuszki i Księdza Romana Biskupa, sieć gazu znajduje się od strony zabudowanego kubaturowo sąsiedztwa tego obszaru inwestycyjnego. Zgodnie z treścią ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów zajętych pod inwestycję.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 
Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą miejską w Bielawie, zatwierdzony Uchwałą Nr L/370/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006 r.), w którym nieruchomość przeznacza się pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczony w planie symbolem 7U/MN.

3. Przedmiot sprzedaży  i wartość szacunkowa nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności, wartość szacunkowa 200.000,00  zł  - 77,22  zł /m2. Do ceny zostanie doliczony VAT, zgodnie z obowiązująca stawką.

Szczegółowe informacje dotyczące formy sprzedaży  nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 (34) . Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.