Drukuj
Nadrzędna kategoria: Oferty Inwestycyjne
Kategoria: Zabudowa Usługowa

1. Położenie:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana jest własnością Gminy Bielawa i jest ujawniona w KW nr SW1D/00015430/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka o numerze ewidencyjnym 1549/4 obręb Osiedle, o pow. 2213 m², oznaczona użytkami  PsIII, Bp. Nieruchomość położona w „środkowej” części miasta, w sąsiedztwie zabudowy produkcyjno- usługowej i mieszkaniowej. Działka gruntu ma kształt trójkąta, bez zadrzewień i zakrzewień. Dostęp do działki przez pas dróg gminnych niepublicznych tj. dz.1549/2, dz. 65/6, dz. 62/4 i dz. 60 użytek W, w których znajdują się sieci: energetyczna, kanalizacji deszczowej, wodnej i sanitarnej. Przez działkę przy jej południowo- zachodniej granicy biegnie napowietrzna linia energetyczna. Zgodnie z treścią ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów zajętych pod inwestycję.


2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 
Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i Parkowej w Bielawie, zatwierdzony Uchwałą Nr 8/60/15 Rady Miejskiej Bielawy z 29 kwietnia 2015 r., który przeznacza działkę pod zabudowę usługową, oznaczoną w planie symbolem 1.U. Na działce zaznaczone jest  stanowisko archeologoczne.

3. Przedmiot sprzedaży  i wartość szacunkowa nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności, wartość szacunkowa 229.000,00  zł  - 103,48  zł /m2. Do ceny zostanie doliczony VAT, zgodnie z obowiązująca stawką.

Szczegółowe informacje dotyczące formy sprzedaży  nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 (34) . Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.