Informacje o pandemii

1. Położenie:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona jest w KW nr 21219/3, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka gruntu oznaczona jest numerem ewidencyjnym 1548/10 obręb Osiedle, o pow. 4486 m², stanowi użytek RIIIb. Działka gruntu, kształtem jest zbliżona do prostokąta, położona w „środkowej” części miasta, niedaleko obwodnicy miasta w sąsiedztwie Parku Miejskiego, przy ulicy Parkowej, z której nieruchomość ma bezpośredni dojazd. Przez działkę (kilka metrów od zachodniej granicy) przebiega napowietrzna linia energetyczna, ze znajdującym się na działce betonowym słupem energetycznym. Na terenie działki rośnie 6 drzew powyżej 10 lat, na których wycięcie wymagane jest zezwolenia Burmistrza Miasta Bielawa. W ulicy Parkowej i sąsiedniej ulicy Wojska Polskiego znajdują się sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i Generała Władysława Sikorskiego (Uchwała Nr LXVIII/492/10 Rady Miejskiej Bielawy z 9 listopada 2010 r.), działka nr 1548/10 o. Osiedle znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 1.Z przeznaczonym pod teren zieleni urządzonej publicznej oraz zabudowy związanej z funkcją rekreacyjno-sportową.

3. Przedmiot sprzedaży
  i wartość szacunkowa nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności, wartość szacunkowa 300.000,00 zł  - 66,87 zł /m2

 Szczegółowe informacje dotyczące formy sprzedaży  nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 (34) . Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.