1. Położenie:

Nieruchomość stanowi własność Gminy Bielawa jest niezabudowana i niezagospodarowana, w skład której wchodzi działka gruntu, oznaczona numerem ewidencyjnym 687/6 obręb Nowa Bielawa o pow. 1904 m² użytkiem PsIII oraz udział 21,57 % w działce o numerze ewidencyjnym 687/5 obręb Nowa Bielawa o pow. 667 m², oznaczonej użytkiem PsIII, stanowiącej drogę wewnętrzną. Działki ujawnione są odpowiednio w KW nr SW1D/00015432/7 i nr SW1D/00042036/9, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka 687/6 obręb Nowa Bielawa użytkowana rolniczo, ma kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość położona jest w rejonie ul. Szewskiej, teren nie jest w pełni uzbrojony, brak kanalizacji. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę 687/5, 687/9 i 176 obręb Nowa Bielawa. Zgodnie z treścią ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów zajętych pod inwestycję.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przetszrennego

Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawy w rejonie ulicy Szewskiej, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/274/05 z 27.04.2005 r. Jest to strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskointensywnej i usług, oznaczona symbolem MN3 dla działki gruntu nr 687/7 obręb Nowa Bielawa a dla działki 687/5 obręb Nowa Bielawa oznaczona symbolem KDW3.


3. Przedmiot sprzedaży i wartość szacunkowa.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu, wartość szacunkowa wynosi 115.000,00 zł - ok. 60 zł/m2 netto, do ceny zostanie doliczony VAT  w wysokości 23% .

Szczegółowe informacje dotyczące formy sprzedaży  nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 (34) . Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.