1. Położenie:

Nieruchomość to niezabudowana i niezagospodarowana działka gruntu, według ewidencji gruntów i budynków oznaczona numerem ewidencyjnym 687/2 obręb Nowa Bielawa o pow. 1681 m², użytkiem PsIII, stanowi własność Gminy Bielawa. Działka ujawniona jest w KW nr SW1D/00015432/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta trawą, położona jest przy ul. Szewskiej. Działka płaska, jednak z dość znacznym spadkiem od ulicy Szewskiej. Teren nie jest w pełni uzbrojony, brak kanalizacji. Przez działkę w południowej części oraz przy granicy z ul. Szewską przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Szewskiej. Zgodnie z treścią ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów zajętych pod inwestycję. Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/274/05 z 27.04.2005 r. Jest to strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej średniej intensywności i usług, oznaczona symbolem MS,U4.


2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/274/05 z 27.04.2005 r. Jest to strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej średniej intensywności i usług, oznaczona symbolem MS,U4.


3. Przedmiot sprzedaży i wartość szacunkowa.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu, wartość szacunkowa wynosi 106.000,00 zł - 63,00 zł/m2 netto, do ceny zostanie doliczony VAT  w wysokości 23% .

Szczegółowe informacje dotyczące formy sprzedaży  nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 (34) . Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.