Informacje o pandemii
Ogłoszenie: Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Dolnośląski Województwa Urząd Pracy.
Gmina Bielawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.
I. Cel projektu:
Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.
II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
2. Usługi asystenckie skierowane do osób z niepełnosprawnością;
3. Tworzenie miejsc i świadczenie w społeczności lokalnej usług opiekuńczych oraz bytowych w placówkach całodobowego pobytu;
4. Tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi, np. dzienne domy pomocy, kluby seniora.
W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projekt mogą być następujące typy operacji:
5. Wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe na rzecz osób niesamodzielnych;
6. Usługi pozwalające osobom niesamodzielnym na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wyposażenia lub zakupu tego sprzętu, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia;
7. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, np. teleopieki;
8. Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, np. szkolenia, poradnictwo;
9. Szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.
III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
    a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Bielawa przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.
IV. Wymagania wobec partnera:
    a) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
V. Zgłoszenie powinno zawierać:
    a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
    b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
    c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
    d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
    e) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
    f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
    g) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
    h) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
    a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
    b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
    c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
    d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
    e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.
VII. Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 19.09.2019 roku, do godziny 9:00 na adres: e-mail: dowczarek@um.bielawa.pl

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze (docx)

Przygotował: Dariusz Owczarek Referat Promocji i Rozwoju