Informacje o pandemii
Bielawa, 24.02.2017 r.
    
    ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniższe rozpoznanie cenowe:

•    zamawiający: Gmina Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa NIP: 882-100-14-53

przedmiot zapytania: Sporządzenie studium wykonalności projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie OW Sudety”, w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Typ projektu 6.3.A oraz 6.3.C. (Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16 dla Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI).

Opracowanie studium musi być zgodne z obowiązującym stanem prawnym i wymogami szczególnymi wynikającymi z przepisów Unii Europejskiej, zgodne z metodologią opracowania studium wykonalności – analizą ekonomiczno-finansową na potrzeby RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

•    Termin wykonywania opracowania – do dnia 27.03.2017 r.
•    Wynagrodzenie płatne po zakończeniu i odebraniu zadania przez Zamawiającego w terminie 30 dni.
•    Termin składania ofert do dnia 07.03.2017 r. do godz. 9:00.
•    Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Bielawie, Pl. Wolności 1 pok. nr 1, 58-260 Bielawa lub e-mail: anowak@um.bielawa.pl
•    Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art.4 pkt 8.
•    Przy wyborze ofert będzie brana pod uwagę najniższa cena (100%)

Treść ogłoszenia w formie PDF (do pobrania)
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj