Informacje o pandemii
Bielawa, 15.06.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniższe rozpoznanie cenowe:
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa NIP: 882-100-14-53
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji Sali gimnastycznej, oraz wymiany źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie ul. Waryńskiego 50”
w szczególności:
1. dokumentacja projektowa musi być spójna z dołączonymi dokumentami do zapytania ofertowego:
- audytem energetycznym, (pobierz audyt energetyczny budynku)
- audytem efektywności energetycznej, (pobierz audyt efektywności energetycznej)
- programem funkcjonalno użytkowym. (pobierz program funkcjonalno użytkowy)
2. sporządzenie przedmiotu robót do procedury udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane wraz z kosztorysem inwestorskim.
3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4. na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokumentu ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie potwierdzającego, że na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej można uzyskać pozwolenie na budowę.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 20.12.2016 r.
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać osobiście, pocztą elektroniczną lub tradycyjną do dnia 24.06.2016 r. do godziny 10.00 na adres: Urząd Miejski w Bielawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa lub na adres e-mail: anowak@um.bielawa.pl
2. Osoba do kontaktu: Jolanta Kolinko, tel. 74 83 28 709, e-mail: jkolinko@um.biealwa.pl
3. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.
V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna zwierać: datę złożenia oferty, dane Wykonawcy, wycenę opracowania dokumentacji. Wzór oferty w załączeniu. (pobierz wzór oferty)
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1. Kryterium oceny ofert jest cena – waga 100 punktów.
2. Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru: cena najniższej oferty/cena najwyższej oferty x 100 pkt.
VII. FORMA PŁATNOŚCI:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wypłacone na konto podane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Zapytanie ofertowe w formie pdf.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj