Informacje o pandemii

Szanowny Mieszkańcu!

 
Zapraszam do wypełnienia ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków /lokali mieszkalnych /lokali użytkowych znajdujących się na terenie Gminy Bielawa, z wyłączeniem obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej (ciepłownia przy ul. Jana III Sobieskiego 19b w Bielawie). Obowiązek wykonania inwentaryzacji nałożył na gminy Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Badanie ankietowe
pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczyni się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie Gminy, a także do pozyskania niezbędnych danych w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji tzw.kopciuchów”.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby zadań związanych z ochroną powietrza, w tym likwidację źródeł niskiej emisji. Podane dane nie będą wykorzystywane w innych celach czy też przekazywane podmiotom trzecim.


UWAGA: Wersja elektroniczna formularza w formacie PDF     -      POBIERZ >>

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2021r. na jeden ze wskazanych sposobów:

  • do Urzędu Miejskiego w Bielawie (biuro podawcze) pl.Wolności 1, lub wrzucić do skrzynki zamontowanej obok drzwi wejściowych do budynku Urzędu,

  • e-mailem na adres: powietrze@um.bielawa.pl poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Bielawie pl.Wolności 1, 58-260 Bielawa.


Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 74 832 8762.


Dziękuję za poświęcony czas i za zaangażowanie w wypełnieniu ankiety.


BURMISTRZ

dr Andrzej Hordyj